Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – Egenerklæring 2023

Denne redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av Baker Hansen AS i henhold til Åpenhetsloven §5.

Generell informasjon

Baker Hansen AS styre er overordnet ansvarlig for at selskapet etterlever kravene i Åpenhetsloven. Styret har utnevnt en person som har ansvaret for praktisk gjennomføring. Styret skal vedta selskapets retningslinjer, og vedta selskapets årlige redegjørelse for hvordan Åpenhetsloven etterleves.

Baker Hansen opererer i det norske markedet og produserer og selger bakervarer til 36 bakeriutsalg i Oslo området. Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i styret, og samtlige ansatte i selskapet har fått opplæring i selskapets rutiner og den enkeltes ansvar for å sikre at kravene etterleves.

Det er opprettet en intern varslingskanal som sikrer at innkommende varsler blir behandlet i henhold til selskapets rutiner.

Vurdering av risiko og behov for tiltak

I den vurdering som er gjort med rapporteringspunkt 30.6.2024 er det ikke avdekket risiko for negative konsekvenser hos selskapets leverandører eller internt.

Det er gjennomført en overordnet risikoanalyse som konkluderer med at Baker Hansens leverandører generelt sett har en lav risikokategorisering. Det er gjort en individuell vurderinger av selskapets største leverandører.

Internt i selskapet gjennomføres det rutinemessig medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.

Tiltak
Basert på den konkrete vurderingen som er gjennomført for 2023 har det ikke vært behov for å gjennomføre tiltak.

Fakta om selskapet

Baker Hansen AS produserer og selger bakervarer til 36 bakeriutsalg i Oslo området. Selskapet har ca 60 ansatte i bakeriet på Østerås i Bærum.

Virksomhetens retningslinjer

Baker Hansen respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme.

Selskapet har etablert rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten, og i selskapets leverandør-/verdikjede. Arbeidet med menneskerettigheter og åpenhetsloven er lagt til økonomiansvarlig i selskapet, og inngår som en del av selskapets rutiner, og er forankret i selskapets styre.

Selskapet stiller krav og forventninger til sine leverandører om ivaretakelse av menneskerettighetene. Selskapet har rutiner for å følge opp og innhente informasjon fra leverandører og forretningspartnere og for å vurdere menneskerettighetsrisiko ved inngåelse av avtaleforhold.

Minimum en gang i året foretar selskapet en kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Ytterligere vurderinger gjennomføres fortløpende hvis forholdene tilsier det. Tiltak vil gjennomføres hvis ansett nødvendig.

Alle ansatte er kjent med selskapets rutiner etter åpenhetsloven.

Dette dokumentet er godkjent av styret i Baker Hansen AS 24.06.2024